Statut Fundacji EMANIO ARCUS

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.
Fundacja EMANIO ARCUS, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Siedzibą Fundacji jest Legionowo
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

1. Fundacja może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne.
2. Fundacja może zawiązywać inne podmioty lub przystępować do uczestnictwa w innych podmiotach, w tym spółkach prawa handlowego, stowarzyszeniach.
3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

Rozdział II

Cele, zasady, formy i zakres działalności Fundacji

§ 4. Cele Fundacji
Celem działania Fundacji jest:
1) realizowanie zadań pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób,
2) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, również poprzez poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, profilaktykę i edukację w tym zakresie.
3) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem,
4) podejmowanie działań związanych z aktywizacją zawodową, łagodzeniem skutków bezrobocia,
5) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
6) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
7) promocja sektora Małych, Średnich Przedsiębiorstw,
8) działanie na rzecz rozwoju regionalnego,
9) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
10) wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
11) podejmowanie i wspieranie inicjatyw w dziedzinie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji,
12) podejmowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
13) wspieranie inicjatyw w sektorze ekologii, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego,
14) działanie w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym związanych z problemami alkoholowymi,
15) promowanie idei obywatelskich i samorządu terytorialnego.

§ 5. Zasady, formy i zakres działalności Fundacji

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach i seminariach o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
2) organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych i zagranicznych służących wymianie doświadczeń w zakresie działań sprzyjających aktywnej polityce zatrudnieniowej,
3) organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej,
4) prowadzenie działalności informacyjnej,
5) świadczenie pomocy prawnej i zawodowej,
6) wypracowywanie stanowisk i opinii odnoszących się do istotnych problemów rynku pracy,
7) aktywna działalność na rzecz samozatrudnienia przez organizowanie kursów, doradztwo specjalistyczne,
8) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
9) współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej,
10) przyczynianie się do stworzenia płaszczyzny współpracy organizacji pozarządowych, administracji rządowej i samorządowej w zakresie realizacji programów dotyczących aktywnych form zwalczania bezrobocia,
11) inne działania realizujące cele statutowe.

Rozdział III

Organy Fundacji

§ 6. Organy Fundacji

Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd.

§ 7. Rada Fundacji – skład i Członkowie

1. Rada Fundacji składa się od 2 do 5 Członków.
2. Rada Fundacji powołuje do swego grona Członków uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów. W razie niemożności powołania Członków Rady Fundacji przez Radę Fundacji, Członkowie powoływani są przez Fundatora.
3. Członkowie Rady Fundacji wybierają spośród siebie Przewodniczącego, który kieruje pracami Rady Fundacji.
4. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony. Członkostwo wygasa wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania albo utraty prawa pełnienia funkcji. Odwołanie następuje wskutek uchwały Rady Fundacji podjętej bezwzględną większością głosów. W głosowaniu tym nie bierze udziału Członek, którego uchwała dotyczy. Ponadto Członek Rady może być odwołany przez Fundatora. W szczególności Członek Rady Fundacji powinien być odwołany, jeżeli nie wykonuje należycie swoich obowiązków lub jeżeli jego działalność godzi w dobre imię, cele lub interesy Fundacji.

§ 8. Zebrania i uchwały

1. Zebrania Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji. Z wnioskiem o zwołanie zebrania Rady Fundacji może wystąpić także każdy z Członków Rady Fundacji lub Zarząd Fundacji.
2. Uchwały Rady Fundacji są podejmowane na zebraniu.
3. Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego.
4. Uchwały dotyczące zmiany Statutu zapadają jednomyślnie za zgodą wszystkich Członków Rady Fundacji.
5. Zebranie Rady Fundacji jest zwoływane poprzez zawiadomienia wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli Członek uprzednio wyraził na to pisemną zgodę podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane albo listami poleconymi lub pocztą kurierską, wysłanymi co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem zebrania. W zaproszeniu należy podać dzień, godzinę i miejsce zebrania, jak również szczegółowy porządek obrad. Jeżeli jest planowana zmiana Statutu, należy również podać treść projektowanych uchwał dotyczących planowanej zmiany Statutu. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że wszyscy Członkowie Rady Fundacji są obecni na zebraniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
6. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych. Ponadto Przewodniczący Rady zarządza tajne głosowanie na wniosek choćby jednego z pozostałych Członków Rady.
7. Uchwały Rady Fundacji mogą również zostać podjęte bez odbycia Zebrania, w drodze pisemnego głosowania:
– o ile wszyscy członkowie Rady Fundacji wyrażą pisemną zgodę na mającą zapaść uchwałę,
– lub przewodniczący zarządzi głosowanie pisemne (tryb obiegowy), w którym uchwały zapadają zgodnie z § 8. pkt. 3. Zarządzenie głosowania w trybie obiegowym odbywa się przy odpowiednim zastosowaniu § 8. pkt. 3.
8. Uchwały Rady Fundacji powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez Przewodniczącego Rady fundacji i protokolanta. Księgę Protokołów prowadzi Zarząd Fundacji.

§ 9. Kompetencje Rady Fundacji

1. Do kompetencji Rady fundacji, poza innymi sprawami, które zostały określone w niniejszym Statucie, należą:
a) dokonywanie zmian Statutu,
b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
c) sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu,
d) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności,
e) wyrażenie zgody na powołanie oddziału lub innej jednostki organizacyjnej Fundacji, choćby nie miała ona uzyskać odrębnej osobowości prawnej,
f) wyrażenie zgody na uczestnictwo Fundacji jako osoby tworzącej inny podmiot, w szczególności występowanie Fundacji jako wspólnika spółki prawa handlowego, członka stowarzyszenia,
g) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Fundację prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w nieruchomości.
2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Fundacji może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień praz dokonywać rewizji stanu majątku Fundacji. Każdy Członek Rady Fundacji może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.

§ 10. Zarząd – skład i Członkowie

1. Zarząd składa się z 1 do 3 Członków.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji.
3. Rada Fundacji wyznacza Członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu.
4. Członek Zarządu jest powoływany na czas nieokreślony. Członkostwo wygasa wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu Zarządu.

§ 11. Zebrania i uchwały

1. Zebrania Zarządu Fundacji odbywają się w siedzibie Fundacji.
2. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. Z wnioskiem o zwołanie zebrania może wystąpić także każdy z członków Zarządu lub Rada Fundacji.
3. Zebranie Zarządu jest zwoływane poprzez zawiadomienia wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli Członek uprzednio wyraził na to pisemną zgodę podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane albo listami poleconymi lub pocztą kurierską wysłanymi , co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem zebrania. W zaproszeniu należy podać dzień, godzinę i miejsce Zebrania, jak również cel Zebrania.
4. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez formalnego zwołania jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu są obecni i wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa.
6. Uchwały Zarządu mogą również zostać podjęte bez odbycia Zebrania, w drodze pisemnego głosowania:
– o ile wszyscy członkowie Rady Fundacji wyrażą pisemną zgodę na mającą zapaść uchwałę,
– lub przewodniczący zarządzi głosowanie pisemne (tryb obiegowy), w którym uchwały zapadają zgodnie z § 11. pkt. 3. Zarządzenie głosowania w trybie obiegowym odbywa się przy odpowiednim zastosowaniu § 11. pkt. 3.
7. Uchwały Zarządu powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez Prezesa Zarządu i protokolanta. Księgę protokołów prowadzi Zarząd Fundacji.

§ 12. Kompetencje Zarządu

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z kierowaniem działalnością Fundacji nie zastrzeżone dla Rady Fundacji należą do kompetencji Zarządu.

Rozdział IV

Prowadzenie spraw i reprezentacja Fundacji

§ 13. Prowadzenie spraw Fundacji

1. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
2. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa powyżej, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej prowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwałą Zarządu.

§ 14. Reprezentacja Fundacji

1. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji:
a) w przypadku zarządu wieloosobowego uprawnieni są:
* dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie,
* jeden Członek Zarządu pełniący funkcję Prezesa Zarządu.
b) w przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony jest Członek Zarządu działający samodzielnie.
2. W umowie między Fundacją a Członkiem Zarządu, oraz w sporze z nim, Fundację reprezentuje Rada Fundacji lub pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.
3. W umowie między Fundacją a Członkiem Rady Fundacji, oraz w sporze z nim, Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.

Rozdział V

Majątek i dochody fundacji

§ 15. Fundusz założycielski Fundacji

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), z czego 4.000 zł jest przeznaczone na działalność gospodarczą, a nadto majątek nabyty przez Fundację w toku jej działania.

§ 16. Dochody Fundacji

1. Dochody Fundacji pochodzą z:
a) dochodów z majątku Fundacji,
b) subwencji i dotacji,
c) spadków, zapisów, darowizn,
d) innego wsparcia majątkowego poczynionego na rzecz Fundacji przez inne podmioty.
2. Dochody uzyskiwane przez Fundację mogą być przeznaczane wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział VI

Nieodpłatność pełnienia funkcji

§ 17.

1. Członkowie Rady Fundacji, a także Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za pełnienie funkcji i udział w pracach organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.
2. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

Rozdział VII

Zmiana statutu

§ 18.

Uchwałę w sprawie zmian statutu, w tym celów Fundacji, podejmuje Rada Fundacji. Uchwałą wymaga jednomyślności wszystkich członków Rady Fundacji.

Rozdział VIII

Likwidacja Fundacji

§ 19.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.